Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
nINspring Oy Ab, Y-tunnus: 2945234, Espoo

Yhteyshenkilö
Nina Wikström, puh +358 (0)44 9811100 sähköposti: nina@ninspring.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

Rekisteröidyt
Rekisteriin rekisteröidään kaikki ninspring Oy:n palveluita käyttävät asiakkaat ja ninspring Oy:lle yhteystietonsa antaneet
potentiaaliset asiakkaat.

Rekisterin pitämisen peruste
Asiakastietoja käsitellään voimassaolevan asiakassuhteen perusteella.
Potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim messuilla kerätty tieto).

Asiakastietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Työn vaatima tietojen käsittely ja rekisteröinti, asiakassuhteiden hoitaminen, yrityksen palveluista kertominen.

Rekisteriin tallennettavat tiedot
Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.
Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot, muistiinpanot ja avainasanat. Ostetut tuotteet / palvelut.

Rekisteritietojen kerääminen
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai hänen suostumuksellaan omaisilta. Alaikäisen ollessa kyseessä myös hänen vanhemmiltaan.
Kaikki tieto kerätään suoraan ja säilytetään suojattuna.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti
Kasvoittain tapaamisessa, sähköpostitse, puhelimitse, zoom- keskustelussa, mahdollisen verkkolomakkeen kautta.

Asiakastietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n ja ETAn ulkopuolelle
Asiakastietoja ei säännönmukaisesti luovuteta edelleen. Tietoja voidaan luovuttaa, jos asiakas sitä itse pyytää, tai jos viranomainen
tai lain säännös siihen velvoittaa.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tarvittaessa pyytää oikaisemaan virheellinen tieto.

Asiakastietojen käsittelijät
Asiakastietoja ei käsittele kukaan ulkopuolinen. Yrityksen kirjanpitoa hoitaa kirjanpitotoimisto. Mikäli päätämme ulkoistaa
asiakastietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, takaamme sopimusjärjestelyin, että asiakastietoja käsitellään voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterin suojaus
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. ATK:lla ja sähköpostissa tieto suojataan tietoturvallisin toimenpitein.

Muut asiakastietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa asiakastietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa
käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja
rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä asiakastietoja
kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä
johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös jäsensuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Käsittelyn kesto
Asiakastietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa